wtorek, 17 września 2013

Płatki owsiane ~Oatmeal ~Haferflocken

Płatki owsiane
Prozdrowotne właściwości owsianki są znane od dawna. Owsianka na śniadanie to doskonały pomysł dla osób będących na diecie. Potrawa przygotowywana na mleku jest doceniana przez sportowców jako źródło energii, a przez lekarzy jako produkt leczniczy. Owies ma także działanie odmładzające. Racjonalna dieta nie powinna obyć się bez produktów owsianych, które są nie tylko sycące, ale i zdrowe. Jakie wartości odżywcze znajdują się w owsiance i jakie jeszcze właściwości lecznicze są dla niej typowe?


Właściwości odżywcze owsianki

Owies jest nie tylko bogaty w białko, ale również posiada zdrowe aminokwasy. Zjadając na śniadanie owsiankę z mlekiem, dostarczamy organizmowi wszystkich niezbędnych mu do funkcjonowania aminokwasów. Jedna porcja płatków owsianych zapewnia naszemu organizmowi:
  • witaminę B6 – która poprawia pamięć i koncentrację, zapobiega występowaniu anemii,
  • witaminę B1 i kwas pantotenowy – które przeciwdziałają zmęczeniu i rozdrażnieniu, korzystnie wpływają na stan skóry, włosów i paznokci,
  • substancje antydepresyjne i likwidujące zły nastrój.
Porcja owsa zawiera również magnez, żelazo oraz witaminy. Płatki owsiane to także źródło błonnika. Udowodniono, że zawierają one najwięcej błonnika rozpuszczalnego, tzw. beta-glukanu. Ma on zdolność tworzenia lepkich żeli, które są odporne na działanie enzymów trawiennych. Wykazuje właściwości prebiotyczne, co oznacza, że jest pożywką dla dobrych bakterii bytujących w jelitach. Ponadto bakterie częściowo rozkładają beta-glukan, co prowadzi do powstania kwasów organicznych, które są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania jelita grubego i układu odpornościowego. Owsianka na śniadanie lub kolację dostarcza również kwasów tłuszczowych. Owies, ze wszystkich zbóż zawiera najwięcej tłuszczu, bo aż 7%. Tłuszcz ten zawiera bardzo cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, których organizm sam nie potrafi wytwarzać. Ich wielką zaletą jest to, że:
  • Zapobiegają powstawaniu zakrzepów.
  • Odgrywają dużą rolę w profilaktyce i leczeniu miażdżycy.
  • Dbają o nawilżenie skóry.
  • Łagodzą podrażnienia.
  • Chronią przed nowotworami.
Zdrowe odżywianie warto wspomóc poprzez regularne spożywanie owsianki. Udowodniono bowiem, że owsianka zjadana codziennie zapewnia większą sprawność fizyczną i wytrzymałość. Jest uwielbiana przez kulturystów, biegaczy, kolarzy. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu na najzdrowsze pokarmy świata. Posiada niski indeks glikemiczny i dużą wartość odżywczą. Ma niewiele kalorii, a równocześnie likwiduje uczucie głodu. Dlatego też warto jeść owsiankę.

Ciekawostki o owsiance

Owies uprawiano już w Europie w epoce brązu, czyli ok. 1800-1700 roku p.n.e. W średniowieczu owsianka była podstawą żywienia, dla angielskich górników była posiłkiem, który dawał im siłę i wytrzymałość podczas ciężkiej pracy. Dziś owsianka jest gościem na niewielu, niestety, stołach. Dlaczego tak wiele osób zapomniało o owsiance na rzecz sztucznie słodzonych płatków kukurydzianych? Być może uznali, że jest trudna do przygotowania. Nic bardziej mylnego, przyrządzenie owsianki zajmuje niewiele czasu, a korzyści płynące z jej spożywania są nieocenione.

Najlepiej spożywać owsiankę przygotowaną na mleku z dodatkiem bakalii (rodzynek, suszonych moreli, śliwek, orzechów) lub świeżych owoców (bananów, truskawek, jagód, jabłek). Owsianka jest daniem prostym w przygotowaniu. Płatki owsiane zalewamy gorącym mlekiem, dodajemy bakalie, cynamon, wanilię i czekamy około 5-10 minut, aż zmiękną. Po tym czasie możemy dodać owoce i potrawa jest gotowa do spożycia.
Jeśli chcesz zadbać o zdrowe odżywianie, rozważ powrót do tradycyjnych produktów i dań. Owsianka jest nie tylko łatwa w przygotowaniu, ale i smaczna. Owsianka na śniadanie doda ci energii i pozytywnie wpłynie na zdrowie.

Ciasteczka owsiane
 z orzeszkami ziemnymi i czekoladą

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych 1 szklanka mąki pszennej
2/3 szklanki cukru
1 płaska łyżeczka sody
100g masła
1 jajko
1/3 łyżeczki aromatu waniliowego
70g groszków czekoladowych lub grubo poszatkowanej gorzkiej czekolady
80g grubo poszatkowanych orzeszków ziemnych solonych

1. Wymieszać razem mąkę, płatki owsiane, sodę, cukier, orzechy.
2. Masło roztopić i dodać do suchych składników, wbić jajko, dodać aromat, wymieszać. Na końcu dodać czekoladę, krótko wymieszać.
3. Z ciasta w dłoniach formować niewielkie kulki, dobrze ściskając, ponieważ ciasto jest dość sypkie i układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia lub posmarowanej masłem i posypanej mąką.
4. Piec w temperaturze 170oC na funkcji termoobieg przez 14-16 minut. Po wyjęciu z piekarnika chwilę odczekać, aż przestygną na blaszce, wtedy nie rozkruszą się przy przenoszeniu.
Udanych wypieków:)Oatmeal

Health promoting properties of porridge have long been known . Porridge for breakfast is a great idea for people who are on a diet. Food prepared with milk is appreciated by athletes as a source of energy, and by doctors as a medicinal product . Oats also has a rejuvenating effect . Balanced diet should not do without oat products that are not only nutritious , but also healthy . What are the nutrients found in oatmeal , and what are the healing properties are typical for her ?

Nutritional porridge

Oats are not only rich in protein, but also a healthy amino acids . When eating a breakfast porridge with milk, supply the body with all it needs to function amino acids. One serving of oatmeal provides our body :
Vitamin B6 - which improves memory and concentration , prevents anemia,
vitamin B1, pantothenic acid - which prevent fatigue and exasperation , positive effect on the condition of the skin , hair and nails ,
depressant substances and eliminating bad mood .
Portion oat also contains magnesium, iron and vitamins . Oatmeal is also a source of fiber . It has been proven that they contain most soluble fiber , so called . beta -glucan . It has the ability to form viscous gels that are resistant to digestion . Exhibits prebiotic properties , which means that it is a good breeding ground for bacteria inhabiting the intestines. Moreover, the bacteria partially decompose the beta -glucan , which leads to the formation of organic acids , which are very important for the correct functioning of the large intestine and the immune system. Porridge for breakfast or dinner also provides essential fatty acids. Oats, all cereals contain much fat as much as 7%. This fat contains valuable unsaturated fatty acids, which the body can not produce itself . Their big advantage is that:
Prevent the formation of blood clots.
They play an important role in the prevention and treatment of atherosclerosis.
They take care of skin hydration .
Soothe irritation .
They protect against cancer .
A healthy diet should help by regularly eating porridge. It has been proven that the porridge eaten every day for greater physical fitness and endurance. It is loved by athletes , runners, cyclists . It occupies the third place in the ranking of the healthiest foods in the world. It has a low glycemic index and high nutritional value . It has few calories , and at the same time eliminates the feeling of hunger . Therefore, you may want to eat porridge .
Interesting facts about oatmeal

Oats have been grown in Europe in the Bronze Age , approximately 1800-1700 BC In the Middle Ages the porridge was the basis for nutrition, for the English miners were a meal, which gave them the strength and durability of the hard work. Today porridge is a guest on a few , unfortunately, tables. Why do so many people have forgotten the porridge for artificially sweetened corn flakes ? May be considered that it is difficult to prepare. Nothing could be further from the truth , cook a porridge takes little time , and the benefits of its consumption are invaluable .

Best eaten with milk porridge prepared with the addition of dried fruits ( raisins, dried apricots , prunes , walnuts ) or fresh fruit ( bananas , strawberries , blueberries , apples ) . Porridge is a simple dish to prepare. Oatmeal pour hot milk , add raisins , cinnamon , vanilla and wait about 5-10 minutes , until softened . At this time, we can add the fruit and the dish is ready to eat.
If you want to take care of a healthy diet , consider a return to traditional products and dishes. Oatmeal is not only easy to prepare but tasty. Porridge for breakfast will give you energy and a positive impact on health.

Oatmeal cookies with peanuts and chocolate

Ingredients:

1 cup rolled oats
1 cup plain flour
2/3 cup sugar
1 level teaspoon baking soda
100g butter
1 egg
1/3 teaspoon vanilla extract
70g peas coarsely shredded chocolate or dark chocolate
80g coarsely chopped salted peanuts

1 Mix together the flour , oatmeal , baking soda , sugar , nuts .
2 Melt butter and add to dry ingredients , break an egg , add flavor and mix. Finally, add the chocolate , stir briefly .
3 The dough in your hands to form small balls, squeezing well as the dough is quite loose and arrange them on a baking tray lined with baking paper or buttered and floured .
4 Bake at 170 ° C on the function of hot air for 14-16 minutes. After removing from the oven, wait for a while until przestygną on a baking tray , then you do not crumble when you move .

Haferflocken

Gesundheitsfördernde Eigenschaften von Brei sind seit langem bekannt . Porridge zum Frühstück ist eine tolle Idee für Menschen, die auf Diät sind . Lebensmittel mit Milch zubereitet wird von Sportlern als eine Quelle der Energie und von den Ärzten als Arzneimittel geschätzt. Hafer hat auch eine verjüngende Wirkung . Ausgewogene Ernährung sollte nicht ohne Hafer Produkte, die nicht nur nahrhaft , sondern auch gesund machen . Was sind die Nährstoffe in Haferflocken gefunden , und was sind die heilenden Eigenschaften sind typisch für sie?

Nutritional Brei

Hafer ist nicht nur reich an Eiweiß, sondern auch eine gesunde Aminosäuren. Beim Essen ein Frühstück Porridge mit Milch, versorgen den Körper mit allen es braucht, um Aminosäuren funktionieren . Eine Portion Haferflocken liefert unserem Körper :
Vitamin B6 - die Gedächtnis und Konzentration verbessert , verhindert Anämie,
Vitamin B1 , Pantothensäure - die Müdigkeit und Verzweiflung , positive Wirkung auf den Zustand der Haut , Haare und Nägel zu verhindern ,
dämpfenden Substanzen und die Beseitigung der schlechten Stimmung .
Portion Hafer enthält auch Magnesium, Eisen und Vitamine. Hafermehl ist auch eine Quelle für Ballaststoffe. Es ist erwiesen, dass sie die meisten löslichen Ballaststoffen , sogenannte enthalten . Beta-Glucan . Sie hat die Fähigkeit, viskose Gele , die gegen Verdauung zu bilden. Exponate präbiotischen Eigenschaften , was bedeutet, dass es ein guter Nährboden für Bakterien bewohnen den Darm ist . Darüber hinaus sind die Bakterien teilweise zersetzen Beta-Glucan, die zur Bildung von organischen Säuren , die sehr wichtig für das korrekte Funktionieren des Dickdarms und des Immunsystems führt . Porridge zum Frühstück oder Abendessen auch essentielle Fettsäuren. Hafer enthalten alle Getreide viel Fett weniger als 7 % . Dieses Fett enthält wertvolle ungesättigte Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann . Ihr großer Vorteil ist, dass :
Verhindern Sie die Bildung von Blutgerinnseln.
Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von Atherosklerose.
Sie kümmern sich um die Hautfeuchtigkeit .
Beruhigen Irritation.
Sie schützen vor Krebs schützen .
Eine gesunde Ernährung sollte regelmäßig essen Brei helfen. Es ist erwiesen, dass der Brei gegessen jeden Tag für mehr körperliche Fitness und Ausdauer. Es wird von den Athleten , Läufer, Radfahrer geliebt. Es nimmt den dritten Platz in der Rangliste der gesündesten Lebensmittel der Welt. Es hat einen niedrigen glykämischen Index und hohen Nährwert. Es hat nur wenige Kalorien und gleichzeitig beseitigt das Hungergefühl . Daher können Sie Brei essen.
Interessante Fakten über Haferflocken

Hafer wurden in Europa in der Bronzezeit angebaut , ca. 1800-1700 v. Chr. Im Mittelalter der Brei war die Grundlage für die Ernährung , für die englischen Bergarbeiter eine Mahlzeit , die ihnen die Festigkeit und Haltbarkeit der harten Arbeit waren . Heute Brei ist ein Gast auf ein paar , leider , Tische. Warum haben so viele Menschen haben den Brei für künstlich gesüßten Cornflakes vergessen? Werden kann, dass sie schwierig herzustellen ist werden. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt , ein Brei kochen nimmt wenig Zeit , und die Vorteile seines Verbrauchs sind von unschätzbarem Wert .

Am besten mit Milchbrei mit der Zugabe von getrockneten Früchten ( Rosinen, getrocknete Aprikosen, Pflaumen , Walnüsse ) oder frisches Obst (Bananen, Erdbeeren, Heidelbeeren, Äpfel) zubereitet gegessen . Porridge ist ein einfaches Gericht zuzubereiten. Haferflocken gießen heiße Milch , Rosinen , Zimt, Vanille und warten Sie etwa 5-10 Minuten , bis sie weich . Zu diesem Zeitpunkt können wir hinzufügen, die Frucht und das Gericht ist bereit zu essen.
Wenn Sie sich um eine gesunde Ernährung nehmen möchten, sollten eine Rückkehr zu traditionellen Produkten und Gerichten. Hafermehl ist nicht nur einfach zuzubereiten , aber sehr lecker . Porridge zum Frühstück geben Ihnen Energie und eine positive Auswirkung auf die Gesundheit.

Haferflocken 
Cookies mit Erdnüssen und Schokolade

Zutaten:

1 Tasse Haferflocken
1 Tasse Mehl
2/3 Tasse Zucker
1 gestrichener Teelöffel Backpulver
100g Butter
1 Ei
1/3 Teelöffel Vanille-Extrakt
70g Erbsen grob geschreddert oder dunkler Schokolade
80g grob gehackte gesalzene Erdnüsse

1 Mischen Sie das Mehl , Haferflocken, Backpulver , Zucker, Nüsse.
2 Butter schmelzen und in den trockenen Zutaten , ein Ei , Geschmack hinzufügen und mischen. Schließlich , fügen Sie die Schokolade, kurz umrühren .
3 Der Teig in den Händen zu kleinen Kugeln zu bilden , drückte auch der Teig ist ziemlich locker und ordnen Sie sie auf einem Backblech mit Backpapier oder gebutterte und mit Mehl gefüttert.
4 Backen bei 170 ° C auf die Funktion der Heißluft für 14-16 Minuten. Nach dem Entfernen aus dem Ofen, eine Weile warten, bis przestygną auf einem Backblech , dann müssen Sie nicht bröckeln , wenn Sie sich bewegen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz